Често задавани въпроси

01
Как да изберем професионален домоуправител?

Решение за избор на фирма - професионален домоуправител може да се вземе единствено от Общо събрание на етажната собственост. При желание от ваша страна, можем да съдействаме при организацията на събранието напълно безплатно.

02
Какъв кворум трябва да има общото събрание за да изберем професионален домоуправител?

Необходимият кворум за избор на външен домоуправител е 67%.

03
Какво следва след избор на фирма - професионален домоуправител?

Следва да се подпише договор за управление и поддръжка с фирмата професионален домоуправител. Договорът може да бъде подписан от един или повече собственици в етажната собственост, след като бъдат упълномощени с решение на Общо събрание. Препоръчително е Общо събрание да избере Управител / управителен съвет, който впоследствие да подпише договора.

04
Какъв е срокът на договор за управление и поддръжка с фирма професионален домоуправител?

Максималният срок на такъв договор е две години. Стандартните практики са за една или две години.

05
Можем ли да прекратим договора преди да изтече срока, ако не сме доволни?

Да, договорът може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие без да се изтъкват конкретни причини. Няма неустойки и скрити клаузи.

06
Можем ли да изберем фирма професионален домоуправител, но да оставим хигиениста, защото сме доволни от неговата работа?

Да, всички услуги на фирмата се ценообразуват отделно, което позволява изборът им независимо една от друга. В случай че желаете да оставите почистването в ръцете на текущия ви хигиенист, наш ангажимент ще бъде единствено да разплащаме услугата в предварително уговорените срокове.

07
Колко често се свиква общо събрание на етажната собственост?

Минимум веднъж годишно. Подготовката, провеждането и протоколирането на всяко общо събрание са ангажименти на фирмата професионален домоуправител.

08
Какво се случва, ако някой не заплаща месечните си вноски?

Имаме изградена колекторска процедура, която стриктно следваме. Първо се опитваме да изясним причините, поради които даден собственик не заплаща месечните си задължения посредством телефонни разговори, имейли, писма и уведомления. Впоследствие пристъпваме към юридически действия - покани за доброволно изпълнение, нотариални покани. Ако нищо от гореописаните не сработи, нашите адвокати стартират съдебни действия.

09
Как се разпределят разходите на етажната собственост между отделните обекти?

Всеки бюджет се обсъжда и приема от Общо събрание. Законът за управление на етажни собствености предвижда разходите на етажната собственост да бъдат разпределени между всички обитатели.

10
Трябва ли задължително да събираме ФРО?

Съгласно ЗУЕС всяка етажна собственост е длъжна да поддържа “Фонд ремонт и обновяване” с минимална вноска за всеки индивидуален обект от 1% от МРЗ (минимална работна заплата).

11
Можем ли да събираме ФРО в наша сметка?

Да, все още има банки, които предлагат откриването на подобна сметка, където могат да се съхраняват средствата събрани във ФРО.

12
Колко навършени години трябва да има дете за да се счита за обитател?

Дете, навършило шест годишна възраст, се счита за обитател в етажната собственост.

13
Трябва ли да имаме Правилник за вътрешен ред?

Да. Общо събрание е длъжно да приеме правилник за вътрешния ред в етажната собственост.

14
Кой може да свика Общо събрание на етажната собственост ?

Общо събрание се свиква от: Управител / управителен съвет; собственик (собственици) с най-малко 20% идеални части от общите части на сградата. Общо събрание може да бъде свикано от всеки един собственик в неотложни случаи или ако е изминала повече от една година от последното събрание.

15
Ако не мога да присъствам на Общо събрание, мога ли да упълномощя някой друг собственик?

Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание може да упълномощи друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно, което се отразява в протокола от събранието или в писмена форма с пълномощно. Едно лице може да представлява най-много трима собственици.

16
Кой трябва да регистрира етажната собственост в общинските регистри?

Управители или председатели на управителни съвети на етажни собствености подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Регистрация в общинския регистър е услуга, включена в нашето административно управление.

17
Можем ли да разчитаме на вас по отношение на контрола върху ремонтни дейности, свързани със сградата?

Да, за всеки ремонт се стремим да предоставим минимум 3 оферти, които собствениците да разгледат и одобрят. След избор на оферта ние ще поемем контрола по изпълнението, а след като ремонтът приключи ще приемем работата на изпълнителя със съответния протокол.